Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere hebben een onderzoeksrapport uitgegeven waarin de mogelijkheden staan om zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten, tegenover de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt.

In het rapport staan de resultaten van anderhalf jaar onderzoek en gesprek, onder andere met bewoners uit de Eilanden- en Stripheldenbuurt. Op basis hiervan zijn vier varianten gemaakt, van 20 tot 60 hectare groot. Er is ook een vijfde variant waarbij er geen zonneveld komt. De komende periode spreekt het college van B en W zich uit over een voorkeursvariant. Vervolgens is de gemeenteraad aan zet om te besluiten óf een zonneveld op deze locatie mag en zo ja, met welke uitgangspunten.

Deze website bevat informatie over het onderzoek, de tijdlijn en de manier waarop belanghebbenden hierbij worden betrokken. Onderaan de pagina zijn de belangrijke documenten te vinden. 

Werken aan groene energie

Waarom dit stuk grond? 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor het plaatsen van zonnepanelen samen met de gemeente Almere en Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar geschikte locaties in Almere rondom de A6. De locatie langs de Trekweg in Almere Buiten kwam naar voren als kansrijk.

Het onderzoeksgebied valt binnen het groenblauwe raamwerk (zoals beschreven in het beleid ’Kleur aan Groen’). De gemeente verwelkomt initiatieven die bijdragen aan het behouden en benutten van het raamwerk. De gemeente heeft wel spelregels opgesteld. Zo moeten de initiatieven goed in het landschap passen. De gemeente toetst het uiteindelijke plan hierop.

Landschappelijke kwaliteit

We streven naar een plan voor dit gebied dat past in de omgeving én bij de gemeentelijke doelstellingen van ‘Growing Green Cities’ en ‘Kleur aan Groen’.

In het onderzoeksrapport zijn daarom ook uitgangspunten benoemd waar het ontwerp van het zonneveld aan moet voldoen, ongeacht de gekozen variant. Zo is de ambitie dat het gebied zorgt voor een verbinding tussen Almere Buiten en de Eemvallei, dat het een recreatieve functie krijgt, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden aan te leggen, en dat het ruimte biedt aan planten en dieren. Daarnaast willen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere dat bewoners financieel meeprofiteren van het zonneveld.

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt of met het extra geld dat verdiend gaat worden door de verhuur van grond een groen landschap kan worden aangelegd rond het zonneveld. 

Tijdlijn 

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere besloten in 2015 de mogelijkheden van dit gebied te onderzoeken. Het doorgelopen proces en nog te nemen stappen zijn te lezen op de onderstaande plaat. Bij elke stap zijn de mogelijkheden voor bewoners om hun belangen kenbaar te maken te zien. 

Rol omwonenden en belanghebbenden       

Proces en besluitvorming

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond tussen de Trekweg en de A6. De gemeente denkt en werkt mee aan het initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf voor dit gebied. 

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere besloten in 2015 de mogelijkheden van dit gebied te onderzoeken. Daarna zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals een haalbaarheidsonderzoek. De rest van het gevolgde en nog te volgen proces is de lezen op de onderstaande plaat. 

Relevante links