De gemeenteraad wordt gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de ontwikkeling van het windpark. Als deze verklaring is afgegeven, dan kunnen Almeerse Wind en Nuon de omgevingsvergunning voor het windpark aanvragen. Op dat moment start de formele inspraakprocedure (zienswijzen en beroep).

Besluitvormingsprocedure Pampus

Aanvraag omgevingsvergunning

Almeerse Wind en Nuon vragen naar verwachting eind 2017 de omgevingsvergunning aan bij de gemeente voor de bouw van het windpark. De ontwerp-omgevingsvergunning ligt dan in februari / maart 2018 ter inzage. Een ieder heeft dan de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Vervolgens worden de zienswijzen verwerkt, en wordt de definitieve omgevingsvergunning in juni 2018 gepubliceerd. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend bij de ontwerp-vergunning, hebben dan de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de definitieve omgevingsvergunning.

Deze formele inspraakmomenten worden standaard in op de gemeentepagina van de huis-aan-huis Almere Deze Week gepubliceerd, als nieuwsbericht op deze website en via de social media kanalen van de gemeente. 

MER- beoordeling

Het is wettelijk verplicht in kaart te brengen wat de milieueffecten zijn van een windmolenpark. Daarom is er een aanmeldnotitie MER-beoordeling opgesteld door een daarin gespecialiseerd bureau. In deze notitie wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende effecten: 

  • geluid
  • slagschaduw
  • ecologie en natuur
  • archeologie

Het college van B&W heeft op basis van deze rapportage besloten dat er geen aanvullende milieuonderzoeken nodig zijn, omdat het toekomstige windmolenpark geen significante milieueffecten met zich meebrengt. U kunt uw bevindingen op de MER-beoordeling met een zienswijze kenbaar maken op het moment dat de omgevingsvergunning ter inzage ligt.

Lees hier meer over: