Om de ontwikkeling van het windpark in Almere Pampus mogelijk te maken, hebben de initiatiefnemers een aantal vergunningen nodig

  • Omgevingsvergunning bestaande uit 3 onderdelen:

o   Afwijken bestemmingsplan

o   Bouwen

o   Beperkte milieutoets

  • Watervergunning
  • Ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming (Wnb)

De gemeente Almere is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Het waterschap Zuiderzeeland is bevoegd gezag over de watervergunning en de provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de ontheffing en vergunning Wnb.

(klik om te vergroten)

Coördinatieregeling

De coördinatieregeling is van toepassing op dit project. Dat betekent dat de drie vergunningsprocessen zo goed mogelijk in samenhang worden doorlopen. De drie overheden stemmen de vergunningen dus op elkaar af. De gemeente Almere draagt zorg voor de coördinatie; alle vergunningen worden dus ook door de gemeente Almere terinzage gelegd en gepubliceerd:

  • Van 12 april tot en met 23 mei jl. heeft de ontwerp omgevingsvergunning van het Windpark Jaap Rodenburg II reeds ter inzage gelegen. Deze stukken horen bij de zogenaamde ‘eerste fase’ van het project.
  • Daarnaast zijn er nog een vergunning en ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming en een watervergunning nodig. Deze vergunningen behoren door de langere voorbereidingstijd tot de zogenaamde ‘tweede fase’ van het project.

Fase 1: OMGEVINGSVERGUNNING

Almeerse Wind en Nuon hebben in januari 2018 de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Almere om de bouw van het windpark mogelijk te maken. Het college van B&W is voornemens om de vergunning te verlenen. De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft met alle bijbehorende stukken van 12 april 2018 tot en met 23 mei 2018 ter inzage gelegen. Een ieder heeft binnen deze periode de mogelijkheid gehad om de stukken in te zien en zienswijzen in te dienen.

De stukken zijn nog steeds in te zien:

·         Besluit 'ontwerp omgevingsvergunning'

·         Bescheiden bij besluit (inclusief aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling)

Op 20 september 2018 vindt de eerste bespreking in de gemeenteraad plaats van de definitieve omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen en de Nota van Zienswijzen. Als er een definitieve omgevingsvergunning is afgegeven, kunnen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend in beroep gaan tegen de definitieve omgevingsvergunning. De definitieve omgevingsvergunning wordt met bijbehorende stukken op deze website geplaatst.

MER- BEOORDELING

Het is wettelijk verplicht in kaart te brengen wat de milieueffecten zijn van een windmolenpark. Daarom is er een aanmeldnotitie MER-beoordeling opgesteld door een daarin gespecialiseerd bureau. In deze notitie wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende effecten: 

·         geluid

·         slagschaduw

·         ecologie en natuur

·         archeologie

Het college van B&W heeft op basis van deze rapportage besloten dat er geen aanvullende milieuonderzoeken nodig zijn, omdat het toekomstige windmolenpark geen significante milieueffecten met zich meebrengt. U kunt uw bevindingen op de MER-beoordeling met een zienswijze kenbaar maken tijdens de terinzageleggingstermijn van de ontwerp-omgevingsvergunning. De aanmeldnotitie MER-beoordeling en het Collegebesluit maken deel uit van de stukken van de omgevingsvergunning.

Fase 2: Wnb- en watervergunning

In de tweede fase worden de ontwerpbesluiten van de Wet natuurbescherming en de Waterwet gelijktijdig ter inzage gelegd. Er vindt bundeling van rechtsbescherming plaats voor deze besluiten, zodat belanghebbenden kunnen volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten uit de 2e fase. Geef in uw zienswijze wel duidelijk aan op welk van de besluiten uw zienswijze betrekking heeft: de Wnb-vergunning en/of ontheffing en/of de watervergunning.

De ontwerpbesluiten van de tweede fase worden naar verwachting in september of oktober 2018 ter inzage gelegd.

Lees hier meer over: 

·         Het nieuwe windpark in Almere Pampus

·         Bewonersparticipatie

·         Vraag en antwoord