Om de ontwikkeling van het windpark in Almere Pampus mogelijk te maken, hebben de initiatiefnemers een aantal vergunningen nodig:

 • Watervergunning
 • Ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming (Wnb)
 • Omgevingsvergunning bestaande uit drie onderdelen:

  • Afwijken bestemmingsplan
  • Bouwen
  • Beperkte milieutoets

De gemeente Almere is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Het waterschap Zuiderzeeland is bevoegd gezag over de watervergunning en de provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de ontheffing en vergunning Wnb.

Coördinatieregeling

De coördinatieregeling is van toepassing op dit project. Dat betekent dat de drie vergunningsprocessen zo goed mogelijk in samenhang worden doorlopen. De drie overheden stemmen de vergunningen dus op elkaar af. De gemeente Almere draagt zorg voor de coördinatie; alle vergunningen worden dus ook door de gemeente Almere ter inzage gelegd en gepubliceerd.

De procedure van de omgevingsvergunning loopt voor op de watervergunning en ontheffing/vergunning Wnb. De ontwerp omgevingsvergunning wordt dus eerder ter inzage gelegd. De watervergunning en ontheffing/vergunning Wnb worden naar verwachting eind mei/ begin juni gelijktijdig ter inzage gelegd (het zogenaamde ‘tweede mandje’).

Aanvraag omgevingsvergunning

Almeerse Wind en Nuon hebben in januari 2018 de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente om de bouw van het windpark mogelijk te maken. Het college van B en W is voornemens om de vergunning te verlenen. De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

De ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met alle bijbehorende stukken van 12 april 2018 tot en met 23 mei ter inzage. Een ieder heeft binnen deze periode de mogelijkheid om de stukken in te zien en zienswijzen in te dienen. De stukken kunnen op verschillende manieren worden ingezien: 

Uw zienswijze kunt u op twee manieren kenbaar maken: 

 • Schriftelijk: per brief (geen e-mail) aan College van B en W, Postbus 200, 1300 AE Almere onder vermelding van ontwerp omgevingsvergunning windpark Pampus. 
 • Mondeling: via het secretariaat van DSO/ROM, telefoonnummer 14 036 (vraag naar het secretariaat van team ROM). 

Vervolgens worden de zienswijzen verwerkt en wordt de definitieve omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen in de zomer van 2018 gepubliceerd. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend bij de ontwerp-vergunning, hebben dan de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de definitieve omgevingsvergunning.

MER- beoordeling

Het is wettelijk verplicht in kaart te brengen wat de milieueffecten zijn van een windmolenpark. Daarom is er een aanmeldnotitie MER-beoordeling opgesteld door een daarin gespecialiseerd bureau. In deze notitie wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende effecten: 

 • geluid
 • slagschaduw
 • ecologie en natuur
 • archeologie

Het college van B&W heeft op basis van deze rapportage besloten dat er geen aanvullende milieuonderzoeken nodig zijn, omdat het toekomstige windmolenpark geen significante milieueffecten met zich meebrengt. U kunt uw bevindingen op de MER-beoordeling met een zienswijze kenbaar maken op het moment dat de omgevingsvergunning ter inzage ligt. De aanmeldnotitie MER-beoordeling en het Collegebesluit maken deel uit van de stukken van de omgevingsvergunning.

Lees hier meer over: