Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten, tegenover de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt. Deze website bevat meer informatie over het plan en de manier waarop belanghebbenden hierbij worden betrokken.

Werken aan groene energie

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied heeft een grootte van 93 hectare en is daarmee bijna net zo groot als 185 voetbalvelden. Op de onderstaande luchtfoto staat het onderzoeksgebied ingetekend. Voor een haalbaar zonneveld-project is de ondergrens 20 hectare. Op die manier kunnen zo’n 4.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Het is de bedoeling dat een marktpartij de zonnepanelen voor 20 jaar gaat bouwen, exploiteren en beheren.

Proces en besluitvorming

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond tussen de Trekweg en de A6. De gemeente denkt en werkt mee aan het initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf voor dit gebied. 

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere besloten in 2015 de mogelijkheden van dit gebied te onderzoeken. Daarna zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals een haalbaarheidsonderzoek. Op dit moment stellen we de kaders op waar de marktpartij zich aan moet houden. Deze kaders leggen we vast in de Nota van Uitgangspunten. Het college van B&W beslist uiteindelijk over het stuk en zal daarna de gemeenteraad consulteren.

Het plan moet passen binnen de gemeentelijke en provinciale kaders. Het stuk grond is nu bestemd voor landbouw. Het huidige bestemmingsplan staat het plaatsen van zonnepanelen niet toe. Het is noodzakelijk om een procedure te doorlopen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. Zodra deze is ingediend, kunt u uw zienswijzen hierop indienen. De processtappen en besluitvorming zijn weergegeven in dit document.

Waarom dit stuk grond? 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor het plaatsen van zonnepanelen samen met de gemeente Almere en Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar geschikte locaties in Almere rondom de A6. De locatie langs de Trekweg in Almere Buiten kwam naar voren als kansrijk.

Het onderzoeksgebied valt binnen het groenblauwe raamwerk (zoals beschreven in het beleid ’Kleur aan Groen’). De gemeente verwelkomt initiatieven die bijdragen aan het behouden en benutten van het raamwerk. De gemeente heeft wel spelregels opgesteld. Zo moeten de initiatieven goed in het landschap passen. De gemeente toetst het uiteindelijke plan hierop.

Landschappelijke kwaliteit

We streven naar een plan voor dit gebied dat past in de omgeving én bij de gemeentelijke doelstellingen van ‘Growing Green Cities’ en ‘Kleur aan Groen’. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt of met het extra geld dat verdiend gaat worden door de verhuur van grond een groen landschap kan worden aangelegd rond het zonneveld. 

Rol omwonenden en belanghebbenden       

Planning

2017 – 2018:  Participatie, onderzoek en opstellen kaders
2018:             Besluitvorming Nota van Uitgangspunten
2018:             Openbare inschrijving door marktpartijen
2019:             Aanvraag omgevingsvergunning
2019:             Start bouw
2020:             Gereed

Relevante links