Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten, tegenover de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt. Deze website bevat meer informatie over het plan en de manier waarop belanghebbenden hierbij worden betrokken.

Werken aan groene energie

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied heeft een grootte van 93 hectare en is dus bijna net zo groot als 185 voetbalvelden. Op de onderstaande luchtfoto staat het onderzoeksgebied getekend. Voor een haalbaar project is de ondergrens 20 hectare. Op die manier kunnen zo’n 4.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Het is de bedoeling dat een marktpartij de zonnepanelen voor 20 jaar gaat bouwen, exploiteren en beheren.

Stand van zaken

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere besloten in 2015 de mogelijkheden van dit gebied te onderzoeken. Daarna zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals een haalbaarheidsonderzoek. Op dit moment stellen we de kaders op waar de marktpartij zich aan moet houden. We streven naar een plan voor het gebied dat past in de omgeving én bij de gemeentelijke doelstellingen van Growing Green Cities en Kleur aan Groen

Het plan moet passen binnen de gemeentelijke en provinciale kaders. Het stuk grond is nu bestemd voor landbouw. Het huidige bestemmingsplan staat het plaatsen van zonnepanelen daarom niet toe. Er moet een procedure doorlopen worden om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. Zodra deze is ingediend, kunt u uw zienswijzen hierop indienen.

Waarom dit stuk grond? 

Het Rijksvastgoedbedrijf deed samen met de gemeente Almere en Rijkswaterstaat onderzoek naar geschikte locaties in Almere rondom de A6 voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze locatie kwam naar voren als kansrijk. Het onderzoeksgebied valt binnen het Groenblauw raamwerk (uit het beleid ‘Kleur aan Groen’). De gemeente verwelkomt initiatieven die bijdragen aan het behouden en benutten van het raamwerk. Aan deze initiatieven zijn wel spelregels voor landschappelijke inpassing verbonden en daar wordt het uiteindelijke plan op getoetst. 

Rol omwonenden en belanghebbenden       

Planning

2017 – 2018:  Participatie, onderzoek en opstellen kaders
2018:             Besluitvorming Nota van Uitgangspunten
2018:             Openbare inschrijving door marktpartijen
2019:             Aanvraag omgevingsvergunning
2019:             Start bouw
2020:             Gereed