27 september 2018

In het kader van de ontwikkeling van het windpark Jaap Rodenburg II in Almere Pampus zijn een aantal vergunningen nodig. Van 27 september tot en met 8 november 2018 liggen voor dit project de ontwerp besluiten m.b.t. de vergunning- en ontheffing van de Wet natuurbescherming (wnb) en de watervergunning  terinzage. Een ieder kan in deze periode zienswijzen indienen.

De stukken zijn onder meer te vinden op de webpagina almere.nl/windparkpampus, en in te zien bij de gemeente Almere, het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland (zie Staatscourant voor meer informatie). U heeft tot en met donderdag 8 november de tijd om zienswijzen in te dienen. 

Omdat de coördinatieregeling van toepassing is op het project, vindt er bundeling van rechtsbescherming plaats voor deze besluiten. U kunt daardoor volstaan met het indienen van één zienswijze/brief tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Geef in uw zienswijze wel duidelijk aan op welk onderdeel van de gecoördineerde besluiten uw zienswijze betrekking heeft. Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk (geen email) of mondeling:

  • schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan: het College van B&W, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp besluiten Wnb en/of watervergunning windpark Almere Pampus’.
  • mondeling: maak een afspraak via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).